Baikal Lake Trail 2020
12–13 июня 2020
Иркутская обл., пос. Листвянка
50 км 1240 D+

Результаты Baikal Lake Trail 2020